Teknologji

Teknologji

Teknologjia e përpunimit te produktit.

Shfletosja e produktit.
Ndarja e fletës nga kërcelli.

Zigzagu
Ndarja e kërcellit, gurëve dhe materialeve të tjera të huaja të bimës.

Shosha
Pesë shosha: Tre shosha kalojnë produktin në tre trijoret, një shoshë ndan pluhurin dhe një shoshë bën riciklimin e fletës se madhe.

Trioret
Trioret ndajnë lëndët e huaja të imëta nga produkti i pastër.

Shosha
Ndarja përfundimtare e produktit të pastër nga ndonjë lëndë e huaj e imët e mbetur.

Teknologji

Makineria e heqjes së pluhurave
Ndarja përfundimtare e pluhurit të mbetur me anë të fryrjes së ajrit nga poshtë produktit.

Magnet/ Metal Dedektor
Ndarje e pluhurit metalik nga produkti i pastër përfundimtar.

Presimi
Produkti përfundimtar presohet në makinerinë e presës me përmasat që kërkon klienti.

Ambalazhimi
Produkti përfundimtar pas presimit ambalazhohet gati për eksport.

Video